УСТАВ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“

(Изменен с Решения на Общото събрание, състояло се на 08.09.2012г.;

Допълнен с Решения на Общото събрание, състояло се на 16.12.2012г.;

Допълнен с Решения на Общото събрание, състояло се на 07.03.2013г.;

Допълнен с Решения на Общото събрание, състояло се на 05.07.2013г.)

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

(1) Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ е гражданско, неправителствено сдружение,  юридическо лице, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с предмет на дейност развитие и защита  на гражданските ценности и свободи в Република България на основата на Конституцията и законите на страната, и правото на Европейския съюз.

(2) Национално движение осъществява своята дейност и работи в съответствие с настоящия Устав.

(3) Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ реализира  своите цели и програма като се ръководи от основните европейски демократични ценности, традиционните национални морални добродетели, както и от общочовешките принципи на хуманизма, милосърдието, мултиетническата и религиозна толерантност, разбирателството и солидарността в гражданското общество.

(4) В Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ могат да членуват български физически и юридически лица, както и такива от страни членове на Европейския съюз, които приемат този Устав и целите, които Движението си поставя.

 

Чл. 2.

Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се определя като сдружение с нестопанска цел, което  осъществява  дейността си в обществена  полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и се създава за неопределен срок.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА НА РАБОТА

Чл. 3.

(1) Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ си поставя за цел:

– да работи за подобряването на качеството на живота и жизнения стандарт на българските граждани в съответствие с европейската стратегия «Европа 2020» за повишаване на благосъстоянието и равнището на живота в страните членки на Европейския съюз;

– да  стимулира младите хора към по-активно участие в обществения живот и изразяване на ангажирана гражданска позиция по актуални обществени проблеми;

– да подпомага развитието и реализацията на младите хора в България на основата на образователни и социални програми;

– да съдейства за намирането на по-добри управленски решения в различни сфери на стопанския и обществен живот на страната;

– да инициира публични дискусии и дебати по важни национални, регионални и локални проблеми;

– да изразява публично позиции чрез декларации, петиции, писма, събрания, митинги  и др. разрешени от закона инициативи, когато са нарушени конституционно гарантирани граждански права и свободи;

– да защищава правата и свободите на гражданите със средствата на този устав и на основата на програмата на Движението;

– да убеждава младите хора, че положените усилия за промяна и по-добро бъдеще за българските граждани са възможност, която им дава Конституцията и българското и европейското законодателство.

(2) За осъществяване на тази цел, чрез инициативата и  активността на своите членове, Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ определя пред себе си следните основни задачи:

1. Да организира обединяването на всички граждани, които споделят целите и програмата на Движението;

2.  Да работи за разширяване на връзките между младите хора в различните региони на страната на основата на техните професионални и творчески интереси;

3. Да съдейства с идеи, програми и материално за организирането на клубове по интереси на локално, регионално и национално равнище;

4. Да популяризира целите, идеите и принципите на Движението сред различни социални и професионални групи и общности от сферата на културата, науката, икономическото и социалното развитие, образованието и спорта;

5. Да подпомага морално и материално своите членове и гражданите за по-добра професионална реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на професионалната им квалификация и реализация на пазара на труда;

6. (Нова. Решение на Общото събрание от 16.12.2012г.) Да подпомага разработване на проекти за извършване на научноизследователска и развойна дейност и иновации под формата на експериментално развитие, съвместима както с българското право, така и с изискванията на член 87, параграф 3 от Договора на ЕС и определенията на чл. 30 от Регламент ЕО № 800/2008 на Европейската комисия от 6 август 2008 година, както и с последващите изменения на нормативната база на ЕС по отношение на научноизследователска и развойна дейност.

Чл. 4.

Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ осъществява своите цели и задачи като:

1. Взаимодейства с държавните и местни органи на управление  с цел намиране на по-добри решения на проблеми във всички области на обществения живот;

2. Организира национални дискусионни форуми: кръгли маси, конференции, семинарии по важни за държавата и обществото проблеми;

3. Сътрудничи с други сродни организации в България или в чужбина и създава съвместни проекти и програми;

4. Инициира различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация чрез публични конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми;

5. Учредява обществен награден фонд «Гражданска инициатива», чрез който ще се стимулира гражданската активност и ще се отличават достойни граждански постъпки;

6. Съдейства за публичната, обществена и медийна изява на членовете на движението, като организира редовни пресконференции и участия в средствата за масова информация;

7. Предоставя информация за лоши управленски практики на съответните държавни институции и настоява за тяхното прекратяване;

8. Осигурява и поддържа материалната база на Движението.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ И ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 5.

Основните организационни принципи, на които се изгражда Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ са:

1. Доброволност и равнопоставеност на всички членове;

2. Право на членовете му да избират и да бъдат избирани в ръководните

органи;

3. Изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред членовете му;

4. Свободен избор на формите на организация и изява на Движението, изградени по различни признаци: териториален, професионален, общи, обществени, духовни, културни, икономически, спортни и други интереси.

Чл. 6.

Юридическото лице с нестопанска цел има наименование:

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“, което се изписва съкратено НД „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“, а на английски език: „BULGARIA IS YOU“.

Чл. 7.

(1) Седалището на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ е в гр. София, а адресът на Движението е на ул. „Ангел Кънчев“ № 34, ет. 2.

(2) Всяко писмено изявление на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ съдържа наименованието, седалището, адреса и данни за регистрацията.

(3) Членството в Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ е доброволно.

Чл. 8.

(1) Приемането членове се извършва от Националния граждански съвет (НГС) на Движението и от упълномощените от него структури след подаване на молба в писмена форма.

(2) Кандидатите за членство юридически лица подават молба, заверен препис от документите за актуално състояние на регистрацията и протокол от решението на ръководния орган.

(3) Решението за приемане на нов член се взема с обикновено мнозинство в едномесечен срок от датата на заявлението.

Чл. 9.

(1) Членството в Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се прекратява:

1. Доброволно, с едностранно волеизявление до Националния граждански съвет на Движението или до упълномощените от него структури, когато желаещия да прекрати членството е бил приет от тях;

2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. С прекратяване на юридическото лице – член на Движението, считано от деня на влизане в сила на съответното съдебното решение;

(2)  Всяко прекратяване на членството води до изгубване на правата, уредени в настоящия Устав.

(3) Член на Движението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на националния граждански съвет или по предложение на упълномощените от него структури, когато той е бил приет от тях, когато:

­  нарушава предвидените в устава задължения;

­ извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство несъвместимо с целите и задачите на Движението;

­ (Нова. Решение на Общото събрание от 05.07.2013г.) при неизпълнение на задължението за плащане на членски внос повече от шест месеца.

(4) При маловажни случаи на нарушения Националния граждански съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

Чл. 10.

(1) Членовете на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ имат право:

1. Да участват в Общото събрание на Движението, съобразно нормите на представителство;

2. Да участват във всички инициативи, организирани от Движението;

3. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Движението;

4. Да изискват и да получават отчет за дейността на Движението;

5. Да получават информация за дейността на Движението, както и информация подпомагаща тяхната дейност;

6. Да поставят за обсъждане проблеми, свързани с осъществяване  дейността на Движението;

7. Да обжалват пред Общото събрание решенията на НГС, които увреждат членствените им права;

8. Да ползват имуществото на Движението и резултатите от дейността му.

(2) Членовете на Национално движение “БЪЛГАРИЯ СИ ТИ”  са длъжни:

1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на Движението;

2. Добросъвестно да работят за осъществяване на целите и задачите, както и да подпомагат изпълнението на решенията на Движението.

3. (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.)  Да плащат членски внос в размер от 1лв. до 10 лв. месечно според волята им и техния социален статус.

IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 11.

Ръководни органи на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ са:

1. Общо събрание.

2. Национален граждански съвет – със статут, функции и правомощия на Управителен съвет по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Чл. 12.

(1) Общото събрание е върховен орган на Национално движение “БЪЛГАРИЯ СИ ТИ”. То се състои от делегати, избрани от събрания на структурите към Националния съвет на Движението, при норма на представителство, определена от предходното Общо събрание, но не по-малко от един представител на тези организационни единици.

(2) Общото събрание се свиква от Националния съвет или по искане на една трета от членовете на Движението в населеното място, в което се намира седалището на Движението. Ако в последния случай Националният граждански съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Движението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварени от тях лица.

(3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа: дневния ред, дата, час, място на провеждане и по чия инициатива е свикано събранието.

(4) Поканата се изпраща на адреса посочен от членовете и записан в «Книгата за членове», както и на електронен адрес (ако такъв е заявен и вписан в «Книгата за членовете»). Поканата се изпраща най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общото събрание и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на Движението.

(5) Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание по неотложни проблеми с решение на Националния граждански съвет, взето с обикновено мнозинство, като в тези случаи срока за изпращане на поканата може да бъде различен от срока по предходната алинея.

(6) Членовете на Националния граждански съвет по право са членове на Общото събрание до изтичане или прекратяване на мандата им.

Чл. 13.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете (делегати). При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Чл. 14.

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него, неговия съпруг(a) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Гласуването на заседание на Общото събрание е явно.

(5) Тайно гласуване се провежда тогава, когато това е по искане на повече от 1/2 от присъстващите членове на събранието.

 

Чл. 15.

(1) Общото събрание на Движението:

1. Приема, изменя и допълва Устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Националния граждански съвет;

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. Взема решение за участие в други сдружения с нестопанска цел;

6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8. Приема бюджета на сдружението;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. Взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Движението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органи на Движението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Движението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 16.

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.15, ал.1, т.1 и т.7 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл. 17.

Между две заседания на Общото събрание, Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“   се ръководи от Национален граждански съвет (НГС).

 

Чл. 18.

(1) (изм. с Решение на Общото събрание от 08.09.2012г.) Националният граждански съвет е с численост определена от Общото събрание, но не по-малко от 5 членове, избрани от Общото събрание чрез явно гласуване, с обикновено мнозинство, за срок от 4 години.

(2) Националният граждански съвет избира на свое заседание Председател и Главен координатор, определя броя и избира заместник-председатели и координатори на Движението, определяя броя и избира членовете на Контролнния съвет и Председател на контролния съвет. За координатори  на Националния граждански съвет могат да бъдат избрани и лица, които не са членове на НГС.

(3) Членовете на Националния граждански съвет могат да бъдат преизбирани, но  за не повече от два поредни мандата.

(4) Пълномощията на Националния граждански съвет се прекратяват с избирането на нов Национален граждански съвет на Движението.

(5) Националният граждански съвет ръководи дейността на Движението, съобразно настоящия Устав и решенията на Общото събрание.

Чл. 19.

Националният граждански съвет на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“:

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. Разпорежда се с имуществото на Движението;

3. Подготвя и внася в Общото събрание бюджета на Движението и отчета за изпълнението му;

4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Движението;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на Движението;

6. Взема решения за създаване на териториялни структури и други специализирани звена на Движението;

. (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.) Взема решение за даване на статут на „посланици на добра воля“ на лица, които да представят целите и пропагандират задачите на Движението в страните от Европейския съюз и страните извън него;

7. Взема решения по всички въпроси, за които по закон и устав има правомощия;

8. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

9. Взема решения за изключване на членове на Движението по своя инициатива или по предложение на териториалните структури. Решенията за изключване могат да се обжалват пред Общото събрание.

 

Чл. 20.

(1) Заседанията на Националния граждански съвет се свикват и ръководят от Председателя му. Председателят на Националния граждански съвет е длъжен да свика заседание и при писмено искане на една трета от членовете на Националния граждански съвет. Ако Председателят на Националния граждански съвет не свика заседание по искане на една трета от членовете на НГС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на НГС. При отсъствие на Председателя на Националния граждански съвет, заседанието се ръководи от определен от него заместник-председател или член на НГС.

(2) Националният граждански съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината членове.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 19, т. 3 и т. 6 и чл. 31, ал. 2 – с  мнозинство от всички членове. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на Председателя.

(4) Националният граждански съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, чрез използване на съвременните телекомуникационни възможности за обмен на информация, ако Протоколът за предложеното и взето решение бъде подписан без забележки и възражения от членовете на Националния граждански съвет, формиращи кворум.

Чл. 21.

(1) (изм. с Решение на Общото събрание от 08.09. 2012г.) Националния граждански съвет избира Изпълнителна комисия (ИК),  с численост определена от НГС, но не по-малко от 3 члена, в състав Председателя, Заместник-председател и Главният координатор.

(2) Изпълнителната комисия организира и координира изпълнението на решенията на Националния граждански съвет, текущите и оперативни дейности и задачи;

(3) Изпълнителната комисия може да взема решения от правомощията на Националния граждански съвет, при изрично упълномощаване от него, с изключение на правомощията по чл. 19, т. 1, 4, 5, 8 и 9.

(4) Заседанията на Изпълнителната комисия се свикват и ръководят от Председателя на Националния граждански съвет или от упълномощен от него заместник председател или член на Изпълнителната комисия. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на ИК.

Чл. 22.

Националното движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ може да има свое Почетно председателство, като  неофициален орган, в състав Председател и членове, изтъкнати общественици от страната или от чужбина, които да подпомагат ръководните органи в изпълнение на функциите им по този раздел. Броя и членовете на Почетното председателство се определят и избират от НГС.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 23.

Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се представлява от Председателя на Националния граждански съвет.

 

Чл. 24.

(1) Председателят на Националния граждански съвет свиква заседанията му, координира дейността му и го представлява пред трети лица.

(2) При отсъствие на Председателя, функциите му се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател или друг член на Националния съвет.

(3) Председателят на Националния граждански съвет сключва и подписва договорите с трети лица от името на Движението и задължава с подписите сметките му.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 25.

(1) Имуществото на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се състои от:

1. Права на собственост и вещни права върху недвижими имоти и движими вещи;

2. Парични средства, акции, ценни книжа и др.;

3. Права върху интелектуална собственост.

(2) Източници за набиране на средства и имущество:

1. Доброволни вноски от членовете му;

2. Спонсорства, дарения, помощи;

3. Доброволен труд на членовете, приходи от мероприятия, издателска дейност, организиране на благотворителни мероприятия;

4. Приходи от собствено имущество;

5. Целеви дарения и завещания;

6. Допълнителна стопанска дейност;

7. (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.) Членски внос;

8. (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.) Средства от сродни организации и движения с нестопанска цел от страната, от Европейския съчз и страни извън него, както и средстава, предоставяни от съда, в следствие на ликвидация на юридически лица с нестопанска цел.

(3) (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.) Средствата от дарения могат да постъпват и от провеждане на масови мероприятия чрез събиране в урни, както и чрез дарителски sms-си.
(4) (Нова. Решение на Общото събрание от 07.03.2013г.) Средствата от основната банкова сметка на НД „България си ти” могат да се пренасочват по банков път към други сметки на Движението, по програми и инициативи, аналогични на провежданите от Националното движение, съобразно с целите на настоящия устав.

(5) (предишна ал. 3) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

(6) (предишна ал. 4) Движението не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите му, посочени в настоящия устав.

 

Чл. 26.

(1) Движението може  разходва имуществото си за осъществяване на своята дейност и реализиране на целите, определени по реда на този Устав, съобразно реда и при условията на чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

VІІ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

 

Чл. 27.

(1) В срок до 15 март на следващата финансова година, Контролния съвет изготвя доклад за едногодишната дейност на Движението, в който отразява:

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и задачите на Движението и резултатите;

2. Размера на приходите и имуществото на Движението;

3. Финансовият резултат.

(2) Докладът на контролния съвет за изминалия период и бюджета на Движението за следващия период, се приемат с решение на Националния граждански съвет и се внасят в Общото събрание за утвърждаване, съответно приемане.

(3) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване, доклада по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ  документи.

VІІІ. КНИГИ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 28.

Общото събрание и Националния граждански съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29.

Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 30.

Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се прекратява с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове на Движението, както и в случаи изрично установени в закона.

 

Чл. 31.

(1) При прекратяване на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Националния граждански съвет или от определено от него лице – ликвидатор.

(3)  Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Движението от наличните парични средства ако това е недостатъчно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимо имущество.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(5) При ликвидация на Движението, разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание, по реда установен с правилата, обявени в централния регистър при министерството на правосъдието.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“ има своя емблема, бланка, печат и  свои печатни и други издания.

 

§ 2. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на Национално движение „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ“, проведено на 05.05.2012 год. в гр. София. Изменен с Решение на Общото събрание от 08.09.2012 год. Допълнен с Решение на Общото събрание от 16.12.2012 год. Допълнен с Решение на Общото събрание от 07.03.2013 год.

 

§ 3. Списъкът на учредителите, подписали Устава се счита за неразделна част от него.

 

§ 4. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Ние сме тези, които у нас най-често наричат „обикновени хора“.

Ние сме българи и граждани на европейска България, обединени от една благородна идея – „България, си ти!“.

Ние вярваме, че България това сме ние, нейните граждани, хора с различни професии, интереси, семейства, съдби, но повярвали, че доброто и успехът на държавата зависи от нас.

Ние сме велика сила и можем да направим това, което държавните чиновници и политици не винаги успяват – да видим конкретния проблем и да помогнем за неговото решаване.

Ние действаме със силата на своята обща воля и солидарност.

Ние можем да помогнем на бедния, на падналия духом, на човека изгубил вяра и ориентир в живота.