За Сдружението

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме тези, които у нас най-често наричат „обикновени хора“.

Ние сме българи и граждани на европейска България, обединени от една благородна идея – „България, си ти!“.

Ние вярваме, че България това сме ние, нейните граждани, хора с различни професии, интереси, семейства, съдби, но повярвали,  че доброто и успехът на държавата зависи от нас.

Ние сме велика сила и можем да направим това, което държавните чиновници и политици не винаги успяват – да видим конкретния проблем и да помогнем за неговото решаване.

Ние действаме със силата на своята обща воля и солидарност.

Ние можем да помогнем на бедния, на падналия духом, на човека изгубил вяра и ориентир в живота.

„България си, ти!“ е национално гражданско сдружение, което подава ръка на всички български граждани, които искат да живеят по-добре и достойно в една модерна и нормална държава. Ние сме приели за своя кауза подобряването на качеството на живота и жизнения стандарт на българските граждани. А това означа гражданска непримиримост към всички негативни явления и тенденции в българското общество – от корупцията по върховете на държавното управление до мизерията, в която съществуват стотици хиляди български семейства. Непримиримост към слабостите на държавната, областните и общинските администрации, към негативните практики в сферата на здравеопазването, образованието, сигурността, съдебната и пенсионната системи. Непримиримост към всичко, което спъва и пречи на реализацията на младите хора в България.

+-+++++358

///////////////////////////////////////////////////////////////////////-

„България, си ти!“ е национално гражданско сдружение, което обединява членове и доброволци за високохуманни и морални каузи. То дава вяра и надежда на хората в България, че трудностите в живота са преодолими, че всеки може да сбъдне своята мечта, когато има до себе си солидарно и безкористно протегнатата за помощ и приятелство ръка на членовете и доброволците на сдружението.

Ние, членовете на  Сдружение България си ти“,  искаме българските граждани да повярват в своите сили и възможности да променят България.

„Защото България е всеки от нас, а не само тези, които ни „представляват“! Това са думи на първия Председател на „България, си ти!“ Димитър Куцаров, който искрено вярва, че със силата на едно общонационално гражданско сдружение може да се постигне това, което политиците ни сами никога няма да направят.

Цели и задачи

 Национално сдружение „България си ти“ реализира  своите цели като се ръководи от:

 • основните европейски демократични ценности;
 • традиционните национални морални добродетели;
 • общочовешките принципи на хуманизма, милосърдието, мултиетническата и религиозна толерантност, разбирателството и солидарността в гражданското общество.

„България, си ти!“ има за цел да:

 • работи за подобряването на качеството на живота и жизнения стандарт на българските граждани в съответствие с европейската стратегия „Европа 2020“ за повишаване на благосъстоянието и равнището на живота в страните членки на Европейския съюз;
 • стимулира младите български граждани към по-активно участие в обществения живот и изразяване на ангажирана гражданска позиция по актуални обществени проблеми;
 • подпомага развитието и реализацията на младите хора в България на основата на образователни и социални програми;
 • съдейства за намирането на по-добри управленски решения в различни сфери на стопанския и обществен живот на страната;
 • инициира публични дискусии и дебати по важни национални, регионални и локални проблеми;
 • изразява публично позиции, чрез декларации, петиции, писма, събрания, митинги  и др. разрешени от закона инициативи, когато са нарушени конституционно гарантирани граждански права и свободи;
 • защищава правата и свободите на гражданите със средствата на този устав и на основата на програмата на сдружението;
 • убеждава младите хора, че положените усилия за промяна и по-добро бъдеще за българските граждани са възможност, която им дава Конституцията и българското и европейското законодателство.

 

„България, си ти!“ си поставя като основни задачи:

 • обединяване на всички граждани, които споделят целите на сдружението;
 • разширяване на връзките между младите хора в различните региони на страната на основата на техните професионални и творчески интереси;
 • съдейства с идеи, програми и материално за организирането на Клубове на сдружението на локално, регионално и национално равнище;
 • популяризира целите, идеите и принципите на сдружението сред различни социални и професионални групи и общности от сферата на културата, науката, икономическото и социалното развитие, образованието и спорта;
 • подпомага морално и материално свои членове и граждани за по-добра професионална реализация и решаване на определени социални въпроси, и реализация на пазара на труда.

 

  „България, си ти!“  осъществява своите цели и задачи като:

 • взаимодейства с държавните и местни органи на управление  с цел намиране на по-добри решения на проблеми във всички области на обществения живот;
 • организира национални дискусионни форуми: кръгли маси, конференции, семинарии по важни за държавата и обществото проблеми;
 • сътрудничи с други сродни организации в България или в чужбина и създава съвместни проекти и програми;
 • инициира различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация чрез публични конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми;
 • учредява обществен награден фонд Гражданска инициатива, чрез който стимулира гражданската активност и отличава достойни граждански постъпки;
 • съдейства за публична, обществена и медийна  изява на членовете на сдружението, като организира редовни пресконференции и участия в средствата за масова информация;
 • предоставя информация за лоши управленски практики на съответните държавни институции и настоява за тяхното прекратяване;
 • осигурява и поддържа материалната база на сдружението.

 

Основни организационни принципи

 • Доброволност и равнопоставеност на всички членове;
 • Право на членовете да избират и да бъдат избирани в ръководните  органи;
 • Изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред членовете му;
 • Свобода на формите на организация и изява на сдружението, изградени по различни признаци: териториален, професионален, общи, обществени, духовни, културни, икономически, спортни и други интереси.

Членство

В сдружението могат да членуват български физически и юридически лица, както и такива от останалите страни членки на Европейския съюз, които приемат устава, целите и работят за изпълнението на задачите,  които сдружението си поставя.

 • Членството е доброволно.
 • Приемането на членове се извършва от Националния граждански съвет (НГС) на сдружението и от упълномощените от него структури след подаване на молба – на хартиен или електронен носител.
 • Кандидатите за членове юридически лица подават молба, заверен препис от документите за актуално състояние на регистрацията и протокол от решението на ръководния орган.

 Молбите за членство се адресират, както следва:

 • хартиен носител: 1000, ул. „Ангел Кънчев“, № 34, ет.2. Национално гражданско сдружение „България, си Ти!“
 • електронен носител: www.bulgariasiti.com; e-mail: bulgariasiti@gmail.com

Национално сдружение „БЪЛГАРИЯ  СИ ТИ!” осъществява своята дейност и работи в съответствие със своя Устав.