Стани член на НД „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ!“

  * Актуална снимка

  * Име, презиме, фамилия

  * Възраст

  * Място на раждане (държава, област, населено място)

  * Настоящ адрес

  * Постоянен адрес

  * ЕГН

  * Завършено образование

  Образователно-квалификационна степен

  Завършено учебно заведение

  Специалност

  Владеене на чужд език

  Език:

  Други езици:

  *Компютърна грамотност

  * Семейно положение

  * Брой деца

  Месторабота (адрес, контакти)

  Длъжност

  * Съдебно положение

  * Телефон

  * Електронна поща (e-mail)

  * Етническа принадлежност

  * Предишно членство в политически партии, други движения, неправителствени организации (ако има такива)

  От къде научихте за НД„България си ти!“?

  С какво смятате, че ще сте полезни на Движението?

  Кога за последно помогнахте на някого и с какво?

  * Съгласен съм с условията на членство и Уставът на организацията

  * - задължително за попълване