За Сдружението

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме тези, които у нас най-често наричат „обикновени хора“.

Ние сме българи и граждани на европейска България, обединени от една благородна идея – „България, си ти!“.

Ние вярваме, че България това сме ние, нейните граждани, хора с различни професии, интереси, семейства, съдби, но повярвали,  че доброто и успехът на държавата зависи от нас.

Ние сме велика сила и можем да направим това, което държавните чиновници и политици не винаги успяват – да видим конкретния проблем и да помогнем за неговото решаване.

Ние действаме със силата на своята обща воля и солидарност.

Ние можем да помогнем на бедния, на падналия духом, на човека изгубил вяра и ориентир в живота.

„България си, ти!“ е национално гражданско сдружение, което подава ръка на всички български граждани, които искат да живеят по-добре и достойно в една модерна и нормална държава. Ние сме приели за своя кауза подобряването на качеството на живота и жизнения стандарт на българските граждани. А това означа гражданска непримиримост към всички негативни явления и тенденции в българското общество – от корупцията по върховете на държавното управление до мизерията, в която съществуват стотици хиляди български семейства. Непримиримост към слабостите на държавната, областните и общинските администрации, към негативните практики в сферата на здравеопазването, образованието, сигурността, съдебната и пенсионната системи. Непримиримост към всичко, което спъва и пречи на реализацията на младите хора в България.

„България, си ти!“ е национално гражданско сдружение, което обединява членове и доброволци за високохуманни и морални каузи. То дава вяра и надежда на хората в България, че трудностите в живота са преодолими, че всеки може да сбъдне своята мечта, когато има до себе си солидарно и безкористно протегнатата за помощ и приятелство ръка на членовете и доброволците на сдружението.

Ние, членовете на  Сдружение България си ти“,  искаме българските граждани да повярват в своите сили и възможности да променят България.

„Защото България е всеки от нас, а не само тези, които ни „представляват“! Това са думи на първия Председател на „България, си ти!“ Димитър Куцаров, който искрено вярва, че със силата на едно общонационално гражданско сдружение може да се постигне това, което политиците ни сами никога няма да направят.

Цели и задачи

 Национално сдружение “България си ти“ реализира  своите цели като се ръководи от:

 • основните европейски демократични ценности;
 • традиционните национални морални добродетели;
 • общочовешките принципи на хуманизма, милосърдието, мултиетническата и религиозна толерантност, разбирателството и солидарността в гражданското общество.

„България, си ти!“ има за цел да:

 • работи за подобряването на качеството на живота и жизнения стандарт на българските граждани в съответствие с европейската стратегия „Европа 2020“ за повишаване на благосъстоянието и равнището на живота в страните членки на Европейския съюз;
 • стимулира младите български граждани към по-активно участие в обществения живот и изразяване на ангажирана гражданска позиция по актуални обществени проблеми;
 • подпомага развитието и реализацията на младите хора в България на основата на образователни и социални програми;
 • съдейства за намирането на по-добри управленски решения в различни сфери на стопанския и обществен живот на страната;
 • инициира публични дискусии и дебати по важни национални, регионални и локални проблеми;
 • изразява публично позиции, чрез декларации, петиции, писма, събрания, митинги  и др. разрешени от закона инициативи, когато са нарушени конституционно гарантирани граждански права и свободи;
 • защищава правата и свободите на гражданите със средствата на този устав и на основата на програмата на сдружението;
 • убеждава младите хора, че положените усилия за промяна и по-добро бъдеще за българските граждани са възможност, която им дава Конституцията и българското и европейското законодателство.

 

„България, си ти!“ си поставя като основни задачи:

 • обединяване на всички граждани, които споделят целите на сдружението;
 • разширяване на връзките между младите хора в различните региони на страната на основата на техните професионални и творчески интереси;
 • съдейства с идеи, програми и материално за организирането на Клубове на сдружението на локално, регионално и национално равнище;
 • популяризира целите, идеите и принципите на сдружението сред различни социални и професионални групи и общности от сферата на културата, науката, икономическото и социалното развитие, образованието и спорта;
 • подпомага морално и материално свои членове и граждани за по-добра професионална реализация и решаване на определени социални въпроси, и реализация на пазара на труда.

 

  „България, си ти!“  осъществява своите цели и задачи като:

 • взаимодейства с държавните и местни органи на управление  с цел намиране на по-добри решения на проблеми във всички области на обществения живот;
 • организира национални дискусионни форуми: кръгли маси, конференции, семинарии по важни за държавата и обществото проблеми;
 • сътрудничи с други сродни организации в България или в чужбина и създава съвместни проекти и програми;
 • инициира различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация чрез публични конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми;
 • учредява обществен награден фонд Гражданска инициатива, чрез който стимулира гражданската активност и отличава достойни граждански постъпки;
 • съдейства за публична, обществена и медийна  изява на членовете на сдружението, като организира редовни пресконференции и участия в средствата за масова информация;
 • предоставя информация за лоши управленски практики на съответните държавни институции и настоява за тяхното прекратяване;
 • осигурява и поддържа материалната база на сдружението.

 

Основни организационни принципи

 • Доброволност и равнопоставеност на всички членове;
 • Право на членовете да избират и да бъдат избирани в ръководните  органи;
 • Изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред членовете му;
 • Свобода на формите на организация и изява на сдружението, изградени по различни признаци: териториален, професионален, общи, обществени, духовни, културни, икономически, спортни и други интереси.

Членство

В сдружението могат да членуват български физически и юридически лица, както и такива от останалите страни членки на Европейския съюз, които приемат устава, целите и работят за изпълнението на задачите,  които сдружението си поставя.

 • Членството е доброволно.
 • Приемането на членове се извършва от Националния граждански съвет (НГС) на сдружението и от упълномощените от него структури след подаване на молба – на хартиен или електронен носител.
 • Кандидатите за членове юридически лица подават молба, заверен препис от документите за актуално състояние на регистрацията и протокол от решението на ръководния орган.

 Молбите за членство се адресират, както следва:

 • хартиен носител: 1000, ул. „Ангел Кънчев“, № 34, ет.2. Национално гражданско сдружение „България, си Ти!“
 • електронен носител: www.bulgariasiti.com; e-mail: bulgariasiti@gmail.com

Национално сдружение “БЪЛГАРИЯ  СИ ТИ!” осъществява своята дейност и работи в съответствие със своя Устав.

Програмата си поставя за цел  финансово стимулиране и подкрепа на творци на българската култура и наука, които разбират усвояването на европейския културен и духовен опит, като възможност за преоткриване и създаване на творчество с дълбоки корени в българската национална традиция и духовност.

По тази програма Сдружението организира и провежда церемонията по връчване на Годишните си награди за изключителен принос към българското общество. Тържествената вечер е посветена и на живота и творчеството на големия наш учен и интелектуалец проф. д-р Тончо Жечев. Целта е всяка година да се отличават големите българи, които с талант, неуморен труд, богат опит и родолюбие не спират да работят за добруването и еволюцията на обществото ни.

Сдружението подкрепя събития, свързани с националната култура и традиции, участва в представяне на нови книги, инициира паметни вечери, гостува на различни фестивали и др.

Това е програма, чрез която се реализират национални и регионални срещи и събори на членовете на мотоклубовете в страната и се инициират различни благотворителни инициативи.

През годините „България си ти!“ е съорганизатор или/и участник в поредица от национални и регионални събори и срещи, организирани от мотоклубовете в България, чиито председатели са учредители и членове на сдружението. Освен формулираните в програмата цели за сближаване, обмяна на опит, споделяне на общи проблеми и обсъждане на идеи за общонационални прояви, участниците в тези оригинални форми на диалог, инициират и активно участват в обявени благотворителни мероприятия за подпомагане дейността на „България си ти!“. „Дом за Гелеменови“, „И добрината воскресе“, "Коледа си ти!" са само част от тях.

Стимулиране на всички добри дела, които правят държавата ни силна и авторитетна. Това е целта на програма "Добрини".

Чрез нея се осъществява широк спектър от дейности – от организационно съдействие до материално и морално стимулиране на всички добри дела. Програмата интерпретира добрината като основен дълг на човека и я поставя наравно с човешките и граждански права и свободи. Защото гражданите освен права имат и задължения към своята държава и към останалите членове на обществото. Тяхно основно задължение е да създават и творят добрини.

В изпълнение на тази програма „България си ти!“ организира кампании за подпомагане на нуждаещи се деца и възрастни, хора в неравностойно положение. Двете най-големи кампании, които Сдружението организира и провежда са „Коледа си ти!“ и „И добрината воскресе!“.

Чрез нея се стремим да  съдействаме за честността на изборите у нас. По тази програма осъществихме множество дейности, най-мащабните, от които бяха граждански контрол на изборите и уникална антикампания. В гражданския контрол на парламентарните избори през 2013 г. „България си ти!“ се включи с  над 1000 наблюдатели в осъществяването на наблюдението на изборния процес в България. В деня на изборите постъпиха множество сигнали за различни нарушения, които бяха обработени и препратени към РИК и ЦИК. Докладът от мониторинга бе изпратен до представители на ЕК и президентът Росен Плевнелиев. В уникална класация за най-нежеланите български политици от последните 23 г. се включиха стотици хора в интернет пространството. Крайната цел бе да се установи колко от включените в класацията, ще бъдат издигнати отново като кандидати за депутати. Номинираните бяха 79 политици, от тях 41 бяха включени в изборните листи.

Чрез нея се подпомага диагностицирането и лечението на българи в нужда.

Тази програма стартира през 2013 г. и по нея вече имаме реализиран проект. Мобилен център за лазерна дентална медицина, включващ безплатна диагностика и зъболечение на социално слаби деца и техните семейства, както и хора в неравностойно положение, осъществявани с най-модерна лазерна техника, чрез мобилен кабинет.

Проектът е по идея на проф. д-р Норберт Гуткнехт (едно от светилата в денталната медицина, основател на първият институт, в който се обучават специалисти по лазерна дентална медицина). Ръководител на проекта е д-р Евгений Миронов. Основните цели на инициативата са: безплатно лечение на деца и възрастни в неравностойно положение, прилагане на нови технологии – одобрени и използвани в ЕС, обучаване на млади специалисти за работа с новите технологии.

Целта на програмата е да подкрепя можещите, талантливите и умните български деца, за да продължат да живеят, а в бъдеще и да работят в България, за да множат и своите лични успехи в живота, и успехите на нашата родина.

По програмата се реализират съревнованието "Цветна олимпиада", регата за деца, подпомагане на млади таланти.

"Цветна олимпиада" е една възможност, между деца от VIII до XII клас, да стимулираме, чрез съревнование, стремеж към овладяване на нови знание. Тя включва участие в състезание на олимпийския принцип по български, английски, френски и немски езици, математика и информационни технологии. „Цветна олимпиада“ се провежда в цялата страна и се състои от 3 етапа - областен, национален онлайн и финален кръг в София. Националните победители се награждават със стипендии и материални награди на официална церемония в столицата.

Това е програма за оказване на конкретна материална и морална помощ на многодетни български семейства. По нея се осъществяват организационни дейности и се съдейства за решаване на битови, социални и трудовоправни проблеми на български граждани от многодетни семейства,  както и на проблеми свързани с образованието на техните деца включително закупуване на нови домове, ремонтни дейности, осигуряване на средства за образование, транспорт, обзавеждане и много други. Подкрепяхме семействата и при намирането на работа, подкрепа за младежите от семействата при кандидатстване в университет.

Сдружението се гордее, че посредством благотворителни кампании успя да събере средства и да закупи домове за две от семействата, които подпомага.

Организиране и провеждане на: Първомартенска среща на многодетните семейства; среща на фамилиите със зам.-председателя на ЕК Вивиан Рединг; посещения в София и др.

Програмата цели ликвидирането на негативните социални и професионални практики

Чрез тази програма се съдейства за ликвидирането на негативни социални и професионални практики в сферата на организацията и сигурността на движението по пътищата, както и във взаимоотношенията между органите за контрол и участниците в движението по пътищата. Като гражданска организация, която отстоява и защищава правата на гражданите и спазването на законите , Сдружение „България си ти“ инициира законодателни промени, както и анализи на реално съществуващите проблеми.

Сдружение "България си ти!" участва във форуми, свързани с темата, инициира дебати, съдейства на хора, напомня за ролята на всеки един от нас в борбата с корупцията.

Поддържане на активен мултикултурен диалог и възпитание в духа на толерантност и разбирателство.

Чрез тази програма се стимулират контактите между младите хора от различни религии и етноси, поддържа се активен мултикултурен диалог и възпитание в духа на съвременните европейски ценности на толерантност и разбирателство.

В рамките на програмата почитаме религиозните традиции на различните етнически и религиозни групи в нашето общество, даваме широка гласност на всички инициативи, които водят към отстраняване на рецидивите на нетолерантност и ксенофобия.  Същевременно, в рамките на тази програма участваме в различни дискусионни срещи и форуми, както и в международни прояви.

По тази програма се организират молебени, ифтари, участие в международни и национални конференции и др.

По тази програма Сдружение „България си ти!“ води активен международен диалог, организира срещи и прави обмен на добри практики със сродни организации и с институции, участва в международни форуми и конференции, съдейства за добрия имидж на България. Особено важно бе събитието, което Сдружението организира, в Брюксел -„Ден на добрата новина“ от България през 2013 г., по идея на бившия ръководител на преговорния екип на ЕК с България г-жа Бриджит Чернота. То се превърна в знаменателно събитие за новата ни история и заслужено  породи чувство на национална гордост. В сърцето на Европа бяха представени пет проекта, определени като добри български новини - Сдружение „България си ти“, „Най-доброто от България” в мобилно приложение на д-р Барбара Пейдж–Робъртс, инициативата „Феникс Инспайър” във Видин, „Лютиерски център“, Дунавски център за изкуства и занаяти. Втората част на форума представи успешни бизнес примери от България.